Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä Levilehto Apartments, Levintie 1625, 99130 Sirkka, Puh 0403 120200

Sähköposti levilehto@levi.fi 

Yhteyshenkilö Seija Alatalo Levilehto Apartments, Levintie 1625, 99130 Sirkka, Puh 0403 120200

Sähköposti levilehto@levi.fi 

Rekisterin nimi Levilehto Apartments kameravalvontarekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Rekisteriin kerätään tietoja järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikos-. vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi yhtiön toimitiloissa. 

Valvonnasta on näkyvästi ilmoitettu. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 1 kuukausi. 

Rekisterin tietosisältö 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Levilehto Apartmentsin toimitiloissa työskentelevät ja asioivat henkilöt. 

Rekisteröitäviä koskevat tietotyypit ovat valvontakameran kuvatallenne, tallennusaika ja tallennuspaikka. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tallentavat valvontakamerat yhtiön toimitiloissa ja piha-alueella. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tiedot ovat säilytettynä Levilehto Apartmentsin tallentimella. Tallennin on suojattu salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Henkilö, jonka tiedot ovat rekisterissä, on oikeutettu seuraaviin: 

• pyytää nähtäväksi häntä koskevat tiedot sekä pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista 

• pyytää kirjallisesti häntä koskevien tietojen korjaamista 

• valittaa valvontaviranomaisille henkilötiedon käsittelystä 

• tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi 

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen
Rekisterin nimi
levilehto.fi -rekisteri

Rekisteriselosteen laatimispäivä 15.05.2018

Rekisterinpitäjä
Levilehto Apartments 

Y-tunnus: 0987380-1
Postiosoite: Levintie 1625, 99130 Sirkka
Käyntiosoite: Levintie 1625, 99130 Sirkka
Puhelin: 0403 120200

Levilehto Apartments pitää rekisteriä omasta puolesta.
1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ylläpitämien www-sivujen kautta sivujen käyttäjiin (”Käyttäjä”) kohdistuen tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti. Tarkemmin ottaen henkilötietoja käsitellään:
• asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten
• kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen
• jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavankaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen
• suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei Käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista
• Käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.
2. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin sisältämä käyttäjäkohtainen tietosisältö voi vaihdella sen mukaan, millaista käyttäjän toimesta tapahtuva käyttö on. Yleisinä tietoina Käyttäjistä merkitään rekisteriin seuraavia tietoja: nimi, ikä, äidinkieli, postiosoite, puhelinnumero, telefax-numero, sähköpostiosoite ja mahdollinen Käyttäjän asettama kielto koskien tietojen luovuttamista suoramarkkinointitarkoituksiin.

Maksullisten palveluiden, asiakassuhteiden ja sopimuksen tekemistä edellyttävien toimenpiteiden mahdollistamiseksi ja turvaamiseksi Käyttäjistä voidaan merkitä rekisteriin yleisten tietojen lisäksi seuraavia tietoja: kansalaisuus, henkilötunnus tai syntymäaika, asiakas- ja käyttäjätunnus tai muu vastaava tunnistautumistieto, kotikunta, asuinmaa ja verotusvaltio, mahdollinen Y-tunnus, käyttäjän edustaman yhteisön toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot, telefax-numerot ja www-osoite, asema yhteisössä, työnantajan toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot, telefax-numerot ja www-osoite, asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen alkamisajankohta, kuuluminen erityiseen asiakasohjelmaan tai –ryhmään sekä mielenkiinnon kohteet ja muut käyttäjän itsensä antamat profilointitiedot.
3. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään käyttäjiltä itseltään tämän rekisteröityessä palveluun, käyttäessä palvelua tai osallistuessa muutoin www-sivulla toteutettuun tietoja edellyttävään toimintoon. Tämän lisäksi tietoja voidaan kerätä asiakaspalautelomakkeelta, majoitusilmoituksesta sekä valikoidusti lain sallimissa puitteissa väestörekisteristä sekä muista yleisistä rekistereistä.
4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset.
Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua. Laissa erikseen määriteltyjä rajoitettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa myös suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseksi lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei käyttäjä ole kieltänyt tiedon luovuttamista. Jos käyttäjä ei halua tietoja käytettävän, on siitä ilmoitettava erikseen levilehto.fi –rekisterin ylläpitäjälle osoitteeseen levilehto@levi.fi. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa ja rekisterinpitäjä voi hankkia niiden käyttämiseksi tarpeelliset palvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on Käyttäjän tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain 23 §:n 2-5 kohtien mukaisin perustein.
4.1 Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin sekä Levilehto Apartmentsin omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Levilehto Apartmentsin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Levilehto Apartments käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokanavaan liittyvät tottumukset.
4.2 Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:
4.2.1 levilehto.fi verkkokaupan asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot:
• Verkkokaupan asiakkaiden tiedot: Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt levilehto.fi rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä. Pakollisia rekisteröitymistietoja ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana. Vapaaehtoisia tietoja ovat muut yhteystiedot sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.
• Verkkokaupan tilauksista kerättävät asiakastiedot: Tilauksen yhteydessä verkkokaupan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarpeelliset tiedot: yhteystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
• Asiakkaan sivustolla tekemistä toimenpiteistä kerättävät tiedot, kuten yhteystiedot ja asiakkaan kiinnostuksen kohteet.
5. Rekisterin suojauksen periaatteiden kuvaus
Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Rekisterin käyttö on ohjeistettu, rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen, tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka sisältävät palvelimet suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla ajantasaisilla teknisillä keinoilla, tiedot sisältävät palvelimet sijaitsevat tiloissa, jotka ovat lukittuja ja joissa on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta, ja mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja edellä tässä kohdassa määritellyn mukaiset vaatimukset täyttävää suojaamista.
6. Tarkastus- ja kielto-oikeus. Tietosuojaviranomaiset
Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeuden toteuttamista koskevat pyynnöt esitetään rekisterinpitäjälle kirjallisesti myöhemmin tässä rekisteriselosteessa mainittuun osoitteeseen.
Edelleen käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että käyttäjällä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Vielä käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietolain mukaisena tietosuojaviranomaisena henkilötietojen käsittelyä ja valvontaa koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutettu myös ratkaisee eräät laissa tarkemmin määrätyt henkilötietojen tarkastusoikeuden toteuttamista ja tietojen korjaamista koskevat asiat. Tietosuojaviranomaisista löytyy lisätietoja esimerkiksi internetistä osoitteesta www.tietosuoja.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Seija Alatalo
Puhelin: 0403 120200
Sähköposti: levilehto@levi.fi